استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟

همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟


  • بسیار خوب -- 107رای
  • خوب -- 29رای
  • معمولی -- 50رای
  • بد -- 34رای
  • خیلی بد -- 144رای