voting
  • بازديد كنندگان آن لاين : 5
  • بازديد كنندگان اين صفحه : 8778
  • بازديدكنندگان امروز : 607
  • كل بازديدكنندگان : 5451752

گروههای دفتر

شرح وظایف گروه امور مشاوران و پیمانکاران:

ü       انجام وظايف و هماهنگی دفتر امور مشاوران و پيمانكاران مركز و رعايت قوانين و مقررات، دستور العملها، آيين نامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرئی طرحهای عمرانی كشور.

ü       تشخيص صلاحيت و ارزشيابی پيمانكاران محلی.

ü       تشخيص صلاحيت و ارزشيابی واحدهای خدمات مشاوره و اشخاص حقيقی.

ü       تشخيص صلاحيت و ارزشيابی واحدهای طرح و ساخت.

ü       تشخيص صلاحيت و ارزشيابي واحدهای مديريت طرح.

ü       ارجاع كار مشاوران و واحدهای طرح.

ü       كمك و نظارت به ارجاع كار پيمانكاران از طريق انتشار فهرست پيمانكاران و بررسی قراردادها و اعلام وصول قراردادها.

ü       كمك و همكاري در امر صدور خدمات فنی و مهندسی و حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی كشور.

ü       جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شركتها و قراردادها برای درج در سيستم های بانك اطلاعاتی.

ü       اعلام وصول قرارداد مشاوران حقيقی و حقوقی.

ü       شناسائی شركتهای سازنده در استان.

ü       مشاركت در انجام وظيفه گروههای تخصصی كميته فنی استان.

شرح وظايف گروه تأسیسات:

ü       نظارت بر پروژه هاي تأسیساتی دستگاههاي اجرايي

ü       نظارت بر اجراي پروژه هاي تأسیساتی شهرداريها و ساختمانهاي استانداري و ادارات تابعه و بررسي صورت وضعيت هاي مربوطه و شركت در تحويل هاي موقت و قطعي پروژه هاي مربوطه

ü       بررسي و نظارت و همكاري در تهيه مطالعات طرحهاي تأسیساتی شهرداريها و ساختمانهاي زير مجموعه وزارت كشور

ü       اظهار نظر در خصوص كيفيت دستگاهها و سيستم هاي تأسیساتی و ماشين آلات قابل خريداري توسط شهرداريها

ü       پيگيري نيازهاي تأسیساتی مربوط به ساختمانهاي استانداري و ادارات تابعه و تلاش در جهت بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي

ü       تهیه متره و برآورد و طراحی نقشه های تأسیسات برقی و مکانیکی پروژه های تحت نظارت

ü       نظارت پروژه های آبرسانی و برق رسانی به پاسگاههای مرزی

ü       نظارت بر پروژه های در دست احداث بازارچ مرزی مهران

ü       ساير موارد ارجاعي از طرف مقام مافوق 

شرح وظايف گروه شورای ترافیک:

ü       وظایف عمومی دبیرخانه ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات

ü       امور مربوط به جلسات شورای هماهنگی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به اعضاء، تنظیم صورت جلسه، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسه

ü       ثبت، نگداری و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی

ü       گردآوری آمار و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای استان

ü       نظارت بر تهیه طرح های جامع حمل و نقل شهرها

ü       بررسی و ارزیابی طرح ها و برنامه های مطرح شده

ü       ارایه گزارش به شورای هماهنگی

ü       انجام پژوهش و تحقیقات در امر حمل ونقل شهری

ü       همکاری با دبیرخانه شورای عالی در زمینه تدوین و ارایه شاخص ها و معیارهای لازم

ü       انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاستهای جامع و هماهنگ حمل و نقل درون شهری برای شهرهای استان بر اساس اهداف مصوب

ü       برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری در سطح استان با تصویب شورای هماهنگی

شرح وظایف گروه شهرسازی:

ü       نظارت و پيگيري در تهيه طرح هاي توسعه شهري (جامع، تفصيلي، هادي، طراحي شهري، طرح هاي موردي)، طرح شهر و شهركهاي جديد، آماده سازي ها، طرح هاي نوسازي محورهاي گردشگري، طرح هاي جامع ناحيه اي، طرح هاي مجموعه شهري و ... و بكار گيري مشاورين ذيصلاح توسط دستگاه هاي مجري

ü       نظارت و پيگيري در تهيه طرح جامع حريم شهرهاي مورد نياز و بررسي پيشنهادات رسيده در خصوص كاربري هاي واقع در حريم در راستاي طرح هاي مصوب

ü       نظارت و همكاري در تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي توسعه شهري(پروسه عكس برداري هوايي تا تبديل به نقشه هوايي و تهيه نقشه هاي كاربري اراضي)

ü       ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني در حوزه شهرسازي و معماري

ü       بررسي در زمينه تعيين محدوده شهرها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول براي طي مراحل استصوابي

ü       بازرسي، كنترل، هدايت و نظارت بر اجراي طرح هاي شهري و ساير طرحهاي ذيربط و بررسي مغايرتهاي موجود و اعلام شده از طرف شهرداريها در اجراي طرح هاي شهري و پيگيري براي انجام اصلاحات با فرآيند قانوني

ü       نظارت بر تهيه طرح هاي مرمت و حفاظت از آثار ملي ـ مذهبي و فرهنگي و ساير پروژه ها و طرح هاي معماري

ü       پيگيري هاي لازم در تهيه مطالعات جامع گردشگري و طرح هاي اجرائي فضاهاي سياحتي و همكاري در تحقق و اجراي آنها

ü       حضور كارشناسي و مشاركت در جلسات كميسيون هاي ماده 5 معماري و شهرسازي استان و كميسيون هاي بررسي تغييرات و تصويب طرح هاي هادي شهرهاي استان و جلسات كار گروه تخصصي شهرسازي و معماري استان و... و كميته هاي فني ذيربط و ساير جلسات مرتبط با حوزه سازماني و ارجاعي مقام مافوق

ü       همكاري با شهرداري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن بر و كف خيابان ها و ارائه راهنمايي هاي لازم در راستاي تحقق ضوابط و مقررات مصوب طرح ها براي شهرداري هاي متقاضي

ü       نظارت كلي بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و ارائه گزارش لازم به مقامات مسئول در موارد ارجاعي

ü       بررسي و همكاري و هماهنگي در امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان در راستاي لزوم هماهنگي برنامه ريزي كاربري اراضي با شبكه حمل و نقل شهري

ü       اعلام نظر كارشناسي و راهنمايي شهرداري ها در مورد فروش اراضي شهرها و نحوه انجام توافق و طي مراحل استصوابي براي شهرداري هاي متقاضي

ü       بررسي و نظارت و راهنمايي بر تهيه و تصويب و اجراي خط پروژه در شهرداري هاي متقاضي

ü       تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و استانداردهاي شهري و هدايت و راهنمايي شهرداري ها و اشخاص حقيقي و حقوقي براي رعايت ضوابط، ابلاغ قوانين، آيين نامه ها، دستورالعملها و ضوابط و مقررات ذيربط به مراجع ذيصلاح اجرايي و نظارتي

ü       بررسي و ابلاغ كليه طرح هاي توسعه شهري و صورت جلسه كميسيونهايي كه رياست آن بر عهده استاندار يا معاون امور عمراني مي باشد

ü       رسيدگي و اعلام نظر در خصوص آن گروه از مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها كه در ارتباط با وظايف ارجاع شده باشد

ü       حضور كارشناسي در شوراي مسكن استان و پيگيري موارد مرتبط با قانون جامع سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بالاخص مسكن مهر و بافتهاي فرسوده مصوب و پاسخگويي رسيدگي به شكايات و ارجاعات ذيربط با موضوع مسكن

ü       حضور كارشناسي در ستاد اسكان غير رسمي استان و شهرستان(حاشيه نشيني) و پيگيري امورات ذيربط بر اساس سند ملي توانمند سازي و مصوبات هيأت دولت

ü       حضور كارشناسي در ستاد مناسب سازي محيط شهري براي افراد كم توان و ناتوان جسمي ـ حركتي استان و شهرستان و پيگيري امورات ذيربط بر اساس مفاد قانوني مرتبط با شهرداريها و دستگاه هاي عمومي

ü       نظارت بر تهيه طرح هاي جامع فضاي سبز شهرداريها و پيگيري در تهيه برنامه فضاي سبز شهرها

ü       مطالعه و بررسي و پيگيري به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه با تأكيد بر تحقق سرانه هاي فضاي سبز مصوب طرح هاي توسعه شهري

ü       مطالعه و بررسي و پيگيري تحقق طرح هاي توسعه فضاي سبز و جنگل هاي دست کاشت در محدوده و حريم شهرها موضوع تفاهم نامه فيمابين وزارتين كشور و جهاد كشاورزي با تأمين و تخصيص اعتبارات مربوط

ü       برنامه ريزي و پيگيري براي جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز با مطالعه و بررسي و پيگيري تأمين و تحقق آب خام و شبكه آبياري فضاهاي سبز شهري و تأمين اعتبارات مربوط

ü       ارزيابي اعياني گياهي مورد نياز شهرداريها و توجه خاص به درختكاري معابر عمومي شهرها با مطالعه و معرفي گونه هاي سازگار و راهنمايي هاي كارشناسي براي شناسايي و دفع آفات

ü       تهيه دستورالعمل و بروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز و ارسال به شهرداريها براي بهره برداري

ü       همكاري با مهندسين مشاور طراح در امر تهيه طرح هاي مربوط به ايجاد پارك، ميدان گلخانه و درختكاري حسب مورد

ü       همكاري و ارتباط با مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و علمي و دانشگاهي به منظور بهره وري از نتايج كار آنها در خصوص تحقيقات انجام شده در زمينه حد مطلوب فضاهاي سبز شهرها و پيشرفت هاي علم كشاورزي در اين زمينه و ارائه گزارشات لازم

ü       نظارت بر عمليات اجرايي مربوط به فضاهاي سبز شهرداريها و ارائه راهكار هاي عملياتي

ü       شركت در همايشها، گردهماييها و سمينارهاي تخصصي ذيربط با وظايف سازماني در راستاي ارتقاء توان علمي ـ اجرايي گروه

ü       بررسي و پاسخگويي به شكايات و مراجعات مردمي شهرداريها و ساير دستگاه هاي اجرايي و ارجاعات نهاد رياست جمهوري و ساير امور ارجاعي

ü       به منظور آشنايي با بخشي از وظايف گروه، موضوع «تغيير كاربري اراضي» و «تغيير ضابطه تراكم» و تهيه طرح «آماده سازي زمين» و فرآيند اجرايي آن براي طي مراحل استصوابي به آگاهي مي رسد:

ü       تغيير كاربري:منظور تغيير كاربري مصوب در طرح جامع و تفصيلي و هادي مي باشد و شامل مواردي مي گردد كه در محدوده شهر واقع گرديده باشد. آن محدوده اي از اراضي شهري است كه در داخل آن شهرداري وظيفه ارائه خدمات شهري نظير نظافت شهر، صدور پروانه ساختماني، تأمين شبكه مناسب معابر و ... را بعهده دارد.

الف) مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار

ü       دريافت تقاضاي تغيير كاربري از دستگاه متولي اجراي طرح (كه عمدتاً از شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي مي باشد)

ü       ارائه اظهار نظر دستگاه مورد نظر در خصوص تغيير كاربري (منظور اظهار نظر دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص نياز و يا عدم نياز به اراضي مربوطه مي باشد مثلاً تغيير كاربري آموزشي نياز به اعلام نظر آموزش و پرورش استان در خصوص نياز و يا عدم نياز به زمين مورد نظر دارد)

ü       طرح موضوع در كميته فني و بررسي كارشناسي كه در صورت لزوم از محل مورد نظر بازديد ميداني نيز به عمل مي آيد.

ü       (اعضاي كميته فني كميسيون طرح تفصيلي، هادي يا ماده 5كه اختصاراً كمتيه فني ناميده مي شود شامل:نماينده سازمان مسكن و شهرسازي بعنوان دبير كميسيون، نماينده سازمان جهاد كشاورزي، نماينده شوراي شهر، نماينده اداره كل ميراث فرهنگي، نماينده دفتر فني استانداري، نماينده شهرداري و نماينده سازمان نظام مهندسي مي باشد).

ü       طرح موضوع در كميسيون ماده پنج يا كميسيون تغييرات طرح هادي(كميسيون به رياست استاندار و عضويت رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل ميراث فرهنگي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي رئيس شوراي شهر، شهرداري، و از مديرعامل آب و فاضلاب استان و مديركل حفاظت محيط زيست و مدير كل دفتر فني براي شركت در جلسات بدون حق رأي دعوت بعمل مي آيد.از ساير سازمانهاي ذيربط نيز حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون يا دبير كميسيون دعوت بعمل آيد. در غياب استاندار رياست با معاون عمراني است. رياست كميسيون طرح هادي با مدير كل دفتر فني است.)

ü       اعلام مصوبه كميسيون به متقاضي و يا دستگاه اجرايي توسط دبيرخانه و ابلاغ توسط رياست كميسيون.

ب) مدارك مورد نياز

ü       سند مالكيت پلاك مورد نظر كه حدود و مشخصات ملك موردنظر در آن مشخص باشد.

ü       موقعيت پلاك موردنظر بر روي طرح تفصيلي.

ü       ارائه گزارش انطباق كاربري با طرح مصوب كه توسط كارشناس شهرسازي  صورت مي پذيرد.

ü       ارائه پيشنهاد مشخص و در صورت وجود صورتجلسه توافق مالك با شهرداري

ü       ارائه رأي كميسيون ماده 12 (در صورتي كه سند ارائه شده باغ باشد ارائه رأي  كميسيون ماده 12 مبني بر داير و باير بودن پلاك فوق الزامي است.

ü       تغيير ضابطه تراكم ـ تغيير مسير و يا عرضه شبكه

الف) مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار

ü       ارائه طرح پيشنهادي توسط شهرداري

ü       بازديد از محل

ü       طرح موضوع در كميته فني

ü       طرح نظر كميته فني در كميسيون ماده 5

ü       اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 و ابلاغ به متقاضي

ب) مدارك موردنياز

ü       ارائه سند مالكيت با حدود و مشخصات ملك موردنظر

ü       موقعيت محل موردنظر بر روي طرح جامع يا تفصيلي يا هادي

ü       ارائه طرح پيشنهادي توسط شهرداري

ü       طرح آماده سازي:در خصوص طرح آماده سازي به استناد مقررات موجود اراضي بيشتر از يك هكتار در شهرهاي ديگر استان مي بايست طرح آماده سازي داشته باشند اين نوع طرحها و حتي طرح تفكيكي اراضي كوچكتر بايد به تأييد مهندسين مشاور ذيصلاح و يا مهندس شهرسازي داراي صلاحيت برسد.(اغلب طرح هاي مسكن مهر استان را شامل مي شود.)

الف) مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار

ü       ارائه طرح پيشنهادي توسط دستگاه متقاضي(ارائه مشاور يا شهرساز داراي پروانه اشتغال)

ü       بازديد از محل مورد نظر

ü       طرح موضوع كميته فني با حضور مشاور تهيه كننده طرح

ü       طرح موضوع در كميسيون ماده 5

ب) مدارك مورد نياز

ü       سند مالكيت و محدوده ثبتي پلاك

ü       موقعيت محدوده اراضي در طرح جامع يا تفصيلي يا هادي شهر

ü       طرح آماده سازي اراضي مربوطه

شرح وظايف گروه فضای سبز:

ü       بررسي پروژه هاي مطالعاتي شهرداريهاي استان در ارتباط با احداث پارك و فضاي سبز

ü       تهیه دستورالعمل های لازم درباره کلیه امورات فضای سبز شهر ها و ابلاغ آن به شهرداری ها

ü       بررسي پروژه هاي مطالعاتي در ارتباط با مسائل گردشگري و توريسم

ü       نظارت بر نحوه اجراي پروژه هاي مربوط به احداث پارك و فضاي سبز شهرداريها و نيز جنگل ها و مراتع مربوط به منابع طبيعي و كشت محصولات كشاورزي مربوط به جهاد كشاورزي

ü       نظارت بر انجام مطالعات و اجراي طرح سيستم هاي آبياري و آبرساني فضاهاي سبز شهرها

ü       نظارت بر انجام مطالعاتي و اجراي طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهري

ü       ساير امور ارجاعي از طرف مقام مافوق

شرح وظايف گروه معادن:  

ü       نظارت بر برداشت از معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي استان

ü       بررسي و صدور مجوز برداشت از معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي استان و يا تمديد مجوزهاي مربوطه
پيگيري اخذ عوايد دولتي بهره برداران از معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي

ü       پيگيري مبادله موافقت نامه مربوط به درآمد حاصله از عوايد شن و ماسه و خاك رس معمولي

ü       پيگيري برگزاري جلسات مربوط به هيئت رسيدگي امور معادن و نيز كميته رسيدگي به امور معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي و نيز پيگيري مصوبات مربوطه و از جمله نرخ گذاري فرآورده هاي حاصله

ü       پيگيري برگزاري جلسات كارشناسي وضعيت معادن در حال بهره برداري و معادن قابل بهره برداري و شناخت نيازها و مشكلات و اقدام درخصوص رفع آنها با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع

ü       همكاري با دستگاههاي ذيربط درجهت ارتقاء كيفيت مصالح و فرآورده هاي حاصله از شن و ماسه و خاك رس معمولي

ü       ساير امور ارجاعي از طرف مقام مافوق

شرح وظايف گروه نظارت و ارزيابي طرح‌هاي عمراني:

ü       هماهنگي و برنامه ريزي به منظور بازديد از پروژه هاي عمراني استاني و تهيه گزارشات نظارتي به منظور  ارايه به مسؤولين ذي ربط

ü       هماهنگي و برنامه ريزي به منظور بازديد از پروژه هاي عمراني ملّي و تهيه گزارشات نظارتي به منظور ارايه  به مسؤولين ذي ربط

ü       پي گيري مسائل و مشكلات مربوط به پروژه هاي عمراني و برگزاري جلسات به منظور رفع موانع موجود

ü       انجام امور متفرقه جاري و نامه هاي ارجاعي از سوي وزارت كشور، نمايندگان مجلس، فرمانداران و  دستگاه هاي اجرايي

ü       رسيدگي به امورات مربوط به عوامل اجرايي پروژه هاي عمراني

اهداف نظارت:

ü       بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد

ü       ارتقاء كيفيت اجراء

ü       كاهش هزينه تمام شده

ü       كاهش مدت اجراء

ü       بهبود مستمر روشهاي اجرا

عملكرد گروه نظارت و ارزيابي طرح‌هاي عمراني دفتر فني استانداري:

ü       نظارت دوره‌اي بر پروژه‌هاي عمراني استاني در سطح شهرستان‌ها و تهيه گزارش مربوطه و ارائه در شوراي برنامه ريزي استان و شهرستان ها

ü       تهيه گزارش جامع عملكرد عمراني سالانه دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با اعتبارات عمراني در مقطع زماني پايان سال مالي

ü       نظارت بر پروژه‌هاي ملي 

ü       تهيه گزارش در قالب فرم‌هاي ارسالي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

ü       نظارت و پيگيري پروژه‌هاي مربوط به مصوبات سفر رياست محترم جمهوري به استان در دور اول، دوم و سوم سفر

ü       راه اندازي و بكارگيري نرم افزارهاي كنترل و مديريت پروژه‌هاي عمراني

ü       برگزاري جلسات شوراي فني استان و كميته هاي 4گانه آموزش، پيمان، نظارت، كيفيت مصالح ساختماني

ü       برگزاري جلسات كارگروه امورزيربنايي

ü       برگزاري جلسات كارگروه عمران و تاسيسات شوراي پدافند غيرعامل استان

ü       برگزاري همايش هاي دوم و سوم بين المللي مقاوم سازي